เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย

จังหวัดตาก กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรม ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จังหวัดตาก กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรม ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย
เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาความรุนแรง ลดการสูญเสีย และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ส่งเสริมและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ดีและถูกต้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ จังหวัดตาก จึงกำหนดพื้นที่เล่นน้ำจำนวน ๑๓ แห่ง คืออำเภอเมืองตาก ๒ แห่ง คือ หาดทรายทอง น้ำตกลานสาง อำเภอบ้านตาก ๑ แห่ง คือ ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก อำเภอสามเงา ๒ แห่ง คือ บริเวณริมแม่น้ำปิง (พัทยา ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเงา อำเภอวังเจ้า ๑ แห่ง คือบริเวณตลาดวังเจ้า อำเภอแม่สอด ๒ แห่ง คือบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่า อำเภอแม่ระมาด ๑ แห่ง คือในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง ๑ แห่ง คือในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอพบพระ ๒ แห่ง คือ บริเวณทางเข้าน้ำตกพาเจริญ คือ บริเวณทางเข้าน้ำตกป่าหวาย และอำเภออุ้มผาง ๑ แห่ง คือ ห้าแยกเทศบาลตำบลอุ้มผาง และให้ทุกภาคส่วน และประชาชน ถือปฏิบัติดังนี้ ช่วงเวลาการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ที่กำหนดเล่นได้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม ห้ามรถบรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นน้ำหรือบรรทุกคนเพื่อเล่นน้ำ ห้ามเล่นน้ำแบบอนาจาร ลวนลามเพศตรงข้าม ห้ามสาดน้ำอย่างรุนแรง การดื่ม จำหน่าย ซื้อขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงขอบเขตและแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เล่นน้ำให้ประชาชนได้ทราบ ให้มีการตั้งป้าย หรืออุปกรณ์กีดขวางของเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้รถเข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ และถ้าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรทุกภาคส่วนผู้ใดถูกบังคับใช้กฎหมายระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งรายชื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป

 

เกี่ยวกับ สุรศักดิ์ พลลาชา

- กรรมการผู้จัดการญาดาดีไซน์ - ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเรา - สี่มหาราช Tak Mc 2010

Check Also

บรรยายเรื่อง E-commerce (9)

บรรยายเรื่อง E-commerce ให้กับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตาก

      …

ใส่ความเห็น

พื้นที่ว่าง...วางแบนเนอร์ติดต่อ 0862149586